Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, kontakt mailowy pod adresem: bb@frdl.org.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

a) rekrutacji oraz udziału w Kongresie Współpracy Lokalnej (w tym m. in. zakresie ewidencji obecności, zakwaterowania), w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. B) RODO,

b) Państwa wizerunek będzie przetwarzany na podstawie Państwa zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

c) w celu wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 lit c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: organ dotujący projekt oraz osoby upoważnione przez Administratora, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora: pracownicy i współpracownicy , którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagających naszą działalność tj do prowadzenia rozliczeń, księgowości, działalności marketingowej oraz udostępniającym platformę do przeprowadzenia telekonferencji, spotkań online, konferencji wideo, transmisji audio i wideo, podmiotom audytującym naszą działalność, bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

Treść Oświadczenia o ochronie prywatności organu dotującego zamieszczona jest na Portalu: Portal Privacy Statement Oświadczenie o ochronie prywatności (europa.eu)

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych (Google) oraz infrastruktury IT, marketingowych, podmioty te mogą działać poza EOG, co może powodować przekazywanie danych poza obszar EOG. Dane będą należycie chronione w oparciu zawarte z nami tzw. Standardowe klauzule umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania projektu oraz obowiązkowy okres Archiwizacji.

Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Żądanie można złożyć osobiście, korespondencyjnie lub na adres mailowy bb@frdl.org.pl.

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: bb@frdl.org.pl

Na działania Administratora przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest dobrowolne lecz niezbędne do uczestnictwa w Kongresie i udziału w projekcie.

W stosunku do Państwa nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.