KONKURS INTERWENCYJNY

Granty interwencyjne są narzędziem pozwalającym organizacjom społeczeństwa obywatelskiego reagować tu i teraz na problemy, które dostrzegają w swojej lokalnej społeczności. Celem konkursu jest wsparcie projektów, które odpowiadają na sytuację kryzysową.

W ramach projektu Building Bridges można ubiegać się o kwoty od 3000 do 8000 euro. Okres realizacji projektu wynosi od trzech do ośmiu miesięcy. Łączna kwota, jaką przeznaczono na konkurs interwencyjny to 70 tyś. euro

W Konkursie Interwencyjnym możecie złożyć wniosek w ramach otwartego naboru i uzyskać dofinansowanie na realizację projektu. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA PLATFORMIE WITKAC

 

 

Upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości dotyczącej znaczenia Karty praw podstawowych i traktatów UE.

Cele obszaru:

 • Upowszechnianie znaczenia Karty Praw Podstawowych UE i budowanie społecznej świadomości wartości Karty, jako dokumentu prawnie obowiązującego na gruncie prawa unijnego
 • Budowanie świadomości na temat systemu legislacyjnego Unii Europejskiej, poprzez upowszechnianie roli Karty jako dokumentu stosowanego przez organy i instytucje unijne
 • Przeciwdziałanie praktykom mającym na celu budowanie nieprawdziwego wizerunku Unii Europejskiej i wartości unijnych, jako narzuconych zewnętrznie zasad, niekompatybilnym z prawem krajowym i wartościami. Ochrona praw człowieka, godności ludzkiej, równości, poszanowania prawa czy przejrzystości władzy publicznej to wartości uniwersalne, wynikające również z Konstytucji RP.

Przykładowe działania:

 • działania informacyjne, mające na celu podnoszenie świadomości nt. znaczenia Karty i docieranie do opinii publicznej oraz kluczowych dla danego obszaru podmiotów;
 • komunikacja i informowanie społeczeństwa za pomocą różnych środków komunikacji, w tym mediów społecznościowych;
 • szkolenia, warsztaty, doradztwo;
 • działania o charakterze edukacyjno-animacyjnym.
Działania strażnicze i wspieranie społeczności lokalnych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w tworzeniu polityk lokalnych.

Cele obszaru:

 • Priorytetem dla tego obszaru są działania mające na celu monitorowanie i upublicznianie działań podejmowanych np. przez instytucje publiczne, władze lokalne lub osoby mające wpływ na sferę publiczną, w celu wykrycia nieprawidłowości w ich działaniach, w szczególności w zakresie praw człowieka, godności ludzkiej, przestrzegania prawa i praworządności.
 • Aktywizacja społeczności lokalnych i tworzenie warunków do współuczestnictwa w tworzeniu polityk lokalnych np. poprzez udział w konsultacjach społecznych, monitorowaniu przebiegu działań podejmowanych przez władze lokalne itp.
 • Budowanie społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym poprzez zachęcanie przedstawicieli społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz upowszechniania praw i wartości wynikających z traktatów UE i Karty oraz dbania o szeroko rozumiane dobro wspólne.
 • Budowanie bazy danych np. poprzez tworzenie raportów i analiz na temat sytuacji lokalnych związanych z przestrzeganiem prawa, funkcjonowaniem władz lokalnych, możliwości działania dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Przykładowe działania:

 • zapewnienie bezpłatnego doradztwa;
 • prowadzenie działań strażniczych i monitorujących w zakresie polityki UE oraz praw i wartości na mocy Traktatów UE i Karty;
 • promowanie wdrażania przyjętych ustaw, rozporządzeń i spraw sądowych;
 • badania i analizy mające na celu informowanie o procesie kształtowania polityki na poziomie UE i krajowym;
 • opracowywanie narzędzi i standardów wspierających wartości UE;
 • działania o charakterze edukacyjno-animacyjnym.
Wspieranie grup docelowych.

Cele obszaru:

● Priorytetem dla tego obszaru są działania mające na celu wspieranie grup docelowych.
● Lepsze poznanie, rozumienie zasad praw człowieka i równego traktowania, ich związku i
wpływu na codzienne życie każdego człowieka – zarówno członków/ członkiń grupy docelowej, liderów/liderek oraz osób działających i pracujących na rzecz tej społeczności lub
grupy docelowej.
● Zwiększenie dostępności pomocy dla ofiar (np. przemocy, dyskryminacji, wojny itp.).
● Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec nagłych sytuacji kryzysowych.

Przykładowe działania:

 • zapewnienie bezpłatnego doradztwa lub wsparcia;
 • wsparcie ofiar (np. ofiar przemocy, dyskryminacji, wojny itp.);
 • doraźna pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych;
 • działania o charakterze edukacyjno-animacyjnym.
Rozwój organizacji jako aktywnych podmiotów zaangażowanych w budowanie lokalnej demokracji.

Cele obszaru:

 • Priorytetem dla tego obszaru jest wzmocnienie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce (zwłaszcza działających w małych miejscowościach) oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, jako aktywnych podmiotów budujących demokrację lokalną.
 • Inicjowanie, zachęcanie, pobudzanie oraz promowanie i organizowanie działań w społeczności lokalnej na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego.
 • Budowanie skutecznego lobbingu na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim na procesy decyzyjne gdzie równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość.
 • Uzyskanie zmiany społecznej pozwalającej na przekształcenie społeczności lokalnej i zaangażowanie w partycypacji społecznej.

Przykładowe działania:

 • koalicje i partnerstwa między organizacjami na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w kształtowaniu polityk lokalnych;
 • lobbing i adwokatura w celu wywarcia wpływu na politykę i procesy decyzyjne (na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim);
 • działania o charakterze edukacyjno-animacyjnym.
 Termin składania wniosków:Decyzja o przyznaniu grantu:Okres, w którym powinno nastąpić rozpoczęcie działań:
 09.05.2023 – 10.07.2023do 10.08.2023od 11.08.2023 do 11.09.2023
 11..07.2023 – 11.08.2023do 11.09.2023od 12.09.2023 do 12.10.2023
 12.08.2023 – 12.09.2023do 12.10.2023od 13.10.2023 do 13.11.2023
 13.09.2023 – 13.10.2023do 13.11.2023od 14.11.2023 do 14.12.2023
 14.10.2023 – 14.11.2023do 14.12.2023od 15.12.2023 do 15.01.2024
 15.11.2023 – 15.12.2023do 15.01.2024od 16.01.2024 do 16.02.2024
 16.12.2023 – 16.01.2024do 16.02.2024od 17.02.2024 do 17.03.2024
 17.01.2024 – 19.02.2024do 19.03.2024od 20.03.2024 do 20.04.2024
 20.02.2024 – 20.03.2024do 22.04.2024od 23.04.2024 do 23.05.2025
 21.04.2024 – 21.05.2024do 21.06.2024od 22.06.2024 do 22.07.2024
 22.05.2024 – 22.06.2024do 22.07.2024od 23.07.2024 do 23.08.2024
 23.06.2024 – 23.07.2024do 23.08.2023od 24.08.2024 do 24.09.2024
 24.07.2024 – 24.08.2024do 24.09.2024od 25.09.2024 do 25.10.2024
 25.08.2024 – 25.09.2024do 25.10.2024od 26.10.2024 do 26.11.2024
 26.09.2024 – 26.10.2024do 26.11.2024od 27.11.2024 do 25.12.2024
    

MAKROREGION 1 | Województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie

Karolina Stachowska

karolina.stachowska@frdl.org.pl

tel. 531 138 289

 

MAKROREGION 2 | Województwa: warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie

Iwona Kamińska

ikaminska@frdl.bialystok.pl

tel. (85) 307 01 30

 

MAKROREGION 3 | Województwa: dolnośląskie, łódzkie, opolskie, śląskie

Zuzanna Lewicka (dolnośląskie, śląskie)

zuzanna.lewicka@okst.pl

tel. 570 147 991

Agnieszka Moszowska (łódzkie, opolskie)

agnieszka.moszowska@frdl.org.pl

tel. 699 902 525

MAKROREGION 4 | Województwa: świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie

Kamila Piotrowicz

k.piotrowicz@frdl.kielce.pl

(41) 343-00-38 w.26

Informujemy, że ogłoszenie wyników oceny merytorycznej w konkursie na granty interwencyjne z 1 naboru wniosków, które wpłynęły w okresie od 9 maja 2023 do 10 lipca 2023 roku zostanie opublikowane w dniu 16 sierpnia 2023 roku.

 

Informacja o zmianach w Regulaminie Otwartego Konkursu Grantowego na Granty Interwencyjne, organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w ramach projektu Building Bridges – Civic Capital in Local Communities, finansowanego ze środków programu CERV „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” na lata 2021 – 2027.

W dniu 11 lipca 2023 dokonano zmiany zapisów w Regulaminie opublikowanym na stronie www.bb.frdl.pl w następującym zakresie:
1. Dodano zapis w § 5 pkt. 4: Uwaga! Wnioskodawcom zalecany jest udział w webinarach informacyjnych oraz szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Operatora w ramach projektu.
2. Dokonano zmiany terminu zakończenia naboru ciągłego wniosków w § 7 ust. 2.

Było: Nabór wniosków trwa od 9 maja 2023 roku. Wnioski można składać w trybie ciągłym do 13 listopada 2024 roku.
Jest: Nabór wniosków trwa od 9 maja 2023 roku. Wnioski można składać w trybie ciągłym do 26 października 2024 roku.

3. Dokonano zmiany harmonogramu w § 7 pkt. 3 – wnioski złożone w konkursie
interwencyjnym będą kierowane do oceny po zakończeniu każdej z comiesięcznych
tur składania wniosków, zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem:

 Termin składania wniosków:Decyzja o przyznaniu grantu:Okres, w którym powinno nastąpić rozpoczęcie działań:
 09.05.2023 – 10.07.2023do 10.08.2023od 11.08.2023 do 11.09.2023
 11..07.2023 – 11.08.2023do 11.09.2023od 12.09.2023 do 12.10.2023
 12.08.2023 – 12.09.2023do 12.10.2023od 13.10.2023 do 13.11.2023
 13.09.2023 – 13.10.2023do 13.11.2023od 14.11.2023 do 14.12.2023
 14.10.2023 – 14.11.2023do 14.12.2023od 15.12.2023 do 15.01.2024
 15.11.2023 – 15.12.2023do 15.01.2024od 16.01.2024 do 16.02.2024
 16.12.2023 – 16.01.2024do 16.02.2024od 17.02.2024 do 17.03.2024
 17.01.2024 – 19.02.2024do 19.03.2024od 20.03.2024 do 20.04.2024
 20.02.2024 – 20.03.2024do 22.04.2024od 23.04.2024 do 23.05.2025
 21.04.2024 – 21.05.2024do 21.06.2024od 22.06.2024 do 22.07.2024
 22.05.2024 – 22.06.2024do 22.07.2024od 23.07.2024 do 23.08.2024
 23.06.2024 – 23.07.2024do 23.08.2023od 24.08.2024 do 24.09.2024
 24.07.2024 – 24.08.2024do 24.09.2024od 25.09.2024 do 25.10.2024
 25.08.2024 – 25.09.2024do 25.10.2024od 26.10.2024 do 26.11.2024
 26.09.2024 – 26.10.2024do 26.11.2024od 27.11.2024 do 25.12.2024
    

Dodano doprecyzowujący zapis dotyczący limitu możliwych do uzyskania dofinansowań w pkt. 10 w § 8: Maksymalne wsparcie 1 organizacji w ramach wszystkich konkursów organizowanych przez Operatora nie może przekroczyć 60 000 euro.

Usunięto powtórzenie paragrafu 9 i dokonano poprawy numeracji paragrafów regulaminu.

W dniu 25.07.2023:

w paragrafie 5 pkt. 1 ppkt.1) uściślono zgodnie z formularzem w generatorze Witkac rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie;

w paragrafie 15 pkt. 3 ppkt. 1) dokonano zmian doprecyzowujących zapisy dotyczące dokumentów, które należy dostarczyć do Operatora po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu projektu.

 

W Otwartym Konkursie Grantowym na Granty Interwencyjne w ramach projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities” w 3 naborze do 12.09.2023  wpłynęło łącznie 9 wniosków. Zakończyliśmy ich ocenę formalną.

Do oceny merytorycznej skierowano 8  wniosków. Wyniki oceny merytorycznej ogłosimy do 12 października 2023 r.

Do pobrania: lista wniosków ocena formalna 3 nabór 

Karty oceny formalnej wniosków ocenionych negatywnie  zostaną przesłane do Wnioskodawców drogą mailową w dniu 15 września 2023  

Wnioskodawcy mają możliwość odwołania się od oceny formalnej (zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie konkursu w  § 11. Procedura i kryteria oceny formalnej wniosków pkt 8. Od oceny formalnej przysługuje odwołanie. 

 • Wnioskodawca, którego wniosek nie został dopuszczony do oceny merytorycznej, otrzymuje mailem od Operatora Kartę oceny formalnej z informacją o powodach odrzucenia.
 • W ciągu 3 dni roboczych od dnia wysłania przez Operatora informacji o odrzuceniu wniosku, Odwołanie powinno zawierać numer wniosku, nazwę organizacji (Wnioskodawcy) i uzasadnienie
 • Wnioskodawca może odwołać się od tej decyzji, przesyłając odwołanie mailem na adres: konkursy.bb@frdl.org.pl
 • Odwołania nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
 • Odwołania zostaną rozpatrzone przez Operatora w ciągu 5 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 •  Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu odwołania od oceny formalnej podejmuje Kierownik ds. procedur grantowych

W dniu 12.09.2023 roku zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków w konkursie na granty interwencyjne w ramach projektu Projekt” Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”, złożonych w drugiej turze naboru, która trwała od 11 lipca do 11 sierpnia  2023 roku.

W czasie 2 naboru wpłynęło 12 wniosków. 9 wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalną i zostało   przekazanych do oceny merytorycznej, 2  z nich otrzymały dofinansowanie.

Zgodnie z Regulaminem otwartego konkursu grantowego na granty interwencyjne, projekty powinny wpisywać się w dwa obszary tematyczne zgodne z programem CERV:

 1. Upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości dotyczącej znaczenia Karty praw podstawowych i traktatów UE.
 2. Działania strażnicze i wspieranie społeczności lokalnych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w tworzeniu polityk lokalnych.
 3. Wspieranie grup docelowych.
 4. Rozwój organizacji jako aktywnych podmiotów zaangażowanych w budowanie lokalnej demokracji.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zgodność projektu z Programem CERV, wskazanymi w Regulaminie obszarami tematycznymi i typami działań oraz z przyjętą w regulaminie definicją interwencyjności, a także otrzymanie minimum 75% punktów (bez dodatkowych punktów strategicznych) oraz minimum 50% punktów za każde z kryteriów oceny merytorycznej.

Ocena merytoryczna każdego z wniosków została dokonana przez 2 niezależnych Ekspertów, powołanych przez Operatora.

Końcowa ocena punktowa danego projektu stanowi średnią arytmetyczną ocen merytorycznych dokonanych przez dwóch Ekspertów niezależnie, oceniających dany projekt.
W przypadku dokonywania oceny przez trzeciego eksperta ostateczną i wiążącą oceną jest średnia arytmetyczna z punktów przyznanych przez trzeciego eksperta i punktów przyznanych przez tego z dwóch ekspertów, którego ocena jest liczbowo zbliżona do oceny trzeciego eksperta.

Karty oceny merytorycznej zostaną przesłane pocztą elektroniczną do Wnioskodawców w dniu 13.09.2023

Do pobrania – listy wniosków po ocenie formalnej i merytorycznej:

 1. Lista wniosków po ocenie merytorycznej w 2 naborze do 11.08.2023 
 2. Lista wniosków po ocenie formalnej w 2 naborze do 11.08.2023 2023 

W Otwartym Konkursie Grantowym na Granty Interwencyjne w ramach projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities” w 2 naborze do 10.08.2023  wpłynęło łącznie 12 wniosków. Zakończyliśmy ich ocenę formalną.

Do oceny merytorycznej skierowano 9  wniosków. Wyniki oceny merytorycznej ogłosimy do 11 września 2023 r.

Do pobrania: lista wniosków ocena formalna 2 nabór.

Karty oceny formalnej wniosków ocenionych negatywnie  zostaną przesłane do Wnioskodawców drogą mailową w dniu 4 września 2023 .

Wnioskodawcy mają możliwość odwołania się od oceny formalnej (zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie konkursu w  § 11. Procedura i kryteria oceny formalnej wniosków pkt 8. Od oceny formalnej przysługuje odwołanie. 

 • Wnioskodawca, którego wniosek nie został dopuszczony do oceny merytorycznej, otrzymuje mailem od Operatora Kartę oceny formalnej z informacją o powodach odrzucenia.
 • W ciągu 3 dni roboczych od dnia wysłania przez Operatora informacji o odrzuceniu wniosku, Odwołanie powinno zawierać numer wniosku, nazwę organizacji (Wnioskodawcy) i uzasadnienie.
 • Wnioskodawca może odwołać się od tej decyzji, przesyłając odwołanie mailem na adres: bb@frdl.org.pl.
 • Odwołania nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
 • Odwołania zostaną rozpatrzone przez Operatora w ciągu 5 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 • Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu odwołania od oceny formalnej podejmuje Kierownik ds. procedur grantowych.

Wyniki konkursu na granty interwencyjne 1 nabór w ramach projektu “Building Bridges – Civic Capital in Local Communities” (wnioski złożone do 10 lipca 2023)

W dniu 10 sierpnia 2023 roku zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków w konkursie na granty interwencyjne w ramach projektu Projekt” Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”, złożonych w pierwszej turze naboru, która trwała od 9 maja do 10 lipca 2023 roku.W czasie 1 naboru wpłynęło 19 wniosków. 14 wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalną i zostało   przekazanych do oceny merytorycznej, 2 z nich otrzymały dofinansowanie.

Zgodnie z Regulaminem otwartego konkursu grantowego na granty interwencyjne, projekty powinny wpisywać się w dwa obszary tematyczne zgodne z programem CERV:

 1. Upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości dotyczącej znaczenia Karty praw podstawowych i traktatów UE.
 2. Działania strażnicze i wspieranie społeczności lokalnych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w tworzeniu polityk lokalnych.
 3. Wspieranie grup docelowych.
 4. Rozwój organizacji jako aktywnych podmiotów zaangażowanych w budowanie lokalnej demokracji.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zgodność projektu z Programem CERV, wskazanymi w Regulaminie obszarami tematycznymi i typami działań oraz z przyjętą w regulaminie definicją interwencyjności, a także otrzymanie minimum 75% punktów (bez dodatkowych punktów strategicznych) oraz minimum 50% punktów za każde z kryteriów oceny merytorycznej.

Ocena merytoryczna każdego z wniosków została dokonana przez 2 niezależnych Ekspertów, powołanych przez Operatora.

Końcowa ocena punktowa danego projektu stanowi średnią arytmetyczną ocen merytorycznych dokonanych przez dwóch Ekspertów niezależnie, oceniających dany projekt. W przypadku dokonywania oceny przez trzeciego eksperta ostateczną i wiążącą oceną jest średnia arytmetyczna z punktów przyznanych przez trzeciego eksperta i punktów przyznanych przez tego z dwóch ekspertów, którego ocena jest liczbowo zbliżona do oceny trzeciego eksperta.

Karty oceny merytorycznej dostępne są w generatorze witkac.pl

Listy wniosków po ocenie formalnej i merytoryczne do pobrania:

 1. Lista rankingowa po ocenie merytorycznej w 1 naborze do 10.07.2023
 2. Lista wniosków po ocenie formalnej w 1 naborze do 10.07.2023 2023 

W Otwartym Konkursie Grantowym na Granty Interwencyjne w ramach projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities” w 1 naborze do 10.07.2023  wpłynęło łącznie 19 wniosków.
Zakończyliśmy ich ocenę formalną.

Do oceny merytorycznej skierowano 14 wniosków. Wyniki oceny merytorycznej ogłosimy do 10 sierpnia 2023 r.

Do pobrania: lista wniosków ocena formalna 1 nabór

Karty oceny formalnej wniosków ocenionych negatywnie  zostaną przesłane do Wnioskodawców drogą mailową w dniu 21 lipca 2023  

Wnioskodawcy mają możliwość odwołania się od oceny formalnej (zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie konkursu w  § 11. Procedura i kryteria oceny formalnej wniosków pkt 8. Od oceny formalnej przysługuje odwołanie. 

 • Wnioskodawca, którego wniosek nie został dopuszczony do oceny merytorycznej, otrzymuje mailem od Operatora Kartę oceny formalnej z informacją o powodach odrzucenia.
 • W ciągu 3 dni roboczych od dnia wysłania przez Operatora informacji o odrzuceniu wniosku, Odwołanie powinno zawierać numer wniosku, nazwę organizacji (Wnioskodawcy) i uzasadnienie
 • Wnioskodawca może odwołać się od tej decyzji, przesyłając odwołanie mailem na adres: konkursy.bb@frdl.org.pl
 • Odwołania nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
 • Odwołania zostaną rozpatrzone przez Operatora w ciągu 5 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 •  Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu odwołania od oceny formalnej podejmuje Kierownik ds. procedur grantowych