Projekt Building Bridges – Civic Capital in Local Communities wspiera potencjał organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na terenach wiejskich i w małych miastach oraz promowanie wartości europejskich i praw zawartych w traktatach i Karcie praw podstawowych  Unii Europejskiej. 

Projekt potrwa trzy lata. Działania składające się na projekt będą realizowana w ramach dwóch ścieżek. Pierwsza ścieżka dotyczy szkoleń dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Druga ścieżka to program grantów, z których mogą korzystać organizacje. 

Celem projektu jest także sieciowanie organizacji poprzez uczestnictwo w sieciujących spotkaniach stacjonarnych. W trakcie trwania projektu co roku odbędą się Ogólnopolskie Kongresy Współpracy Lokalnej.

Projekt skierowany jest do organizacji działających na terenach wiejskich i miastach do 50 tyś. mieszkańców

Zależy nam także na budowaniu współpracy i wspieraniu rozwoju organizacji poprzez nawiązywanie partnerstw, dlatego oferujemy również działania skierowane do szerszego grona odbiorców, takich jak jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury czy lokalny biznes. 

Building Bridges – Civic Capital in Local Communities finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values). Program ten ma na celu ochronę i promowanie praw i wartości zapisanych w traktatach UE i w Karcie praw podstawowych, w szczególności poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym. Więcej o programie tutaj

Szkolenia realizowane w ramach projektu służą zwiększeniu wiedzy na temat wykorzystania wiedzy na temat Wartości i praw zawartych w traktatach i karcie praw podstawowych Unii Europejskiej w praktyce działalności organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Szkolenia dotyczyć będą dotyczyć pozyskiwania funduszy oraz realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych

Planujemy wdrożenie kilku ścieżek tematycznych, których celem jest stworzenie kompleksowego programu szkoleń dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego. 

Szkolenia i warsztaty będą miały formę stacjonarną lub online. Przeprowadzimy także webinaria, które zarejestrujemy. Nagrania zamieścimy na naszej stronie. 

Spotkania mają na celu wzmacnianie organizacji społeczeństwa obywatelskiego poprzez działania sieciujące – wymiana dobrych praktyk, tworzenie sieci współpracy i promowanie nowych produktów, usług i programów zaspokajających potrzeby społeczne, nowych rozwiązań problemu społecznego. 

Platforma współpracy i integracji na poziomie lokalnym, integrująca środowisko organizacji społeczeństwa obywatelskiego wokół codziennych wyzwań i problemów, propagująca dobre praktyki. Budowanie sieci współpracy i rzecznictwa z lokalnymi partnerami samorządowymi i biznesowymi.

Spotkanie o charakterze ogólnopolskim integrująca środowisko organizacji społeczeństwa obywatelskiego wokół codziennych wyzwań i problemów, propagujące dobre praktyki i działania rzecznicze mające na celu tworzenie dobrego prawa i zmian systemowych ważnych dla środowiska pozarządowego.

Granty mogą otrzymać organizacje pozarządowe działające w miejscowościach do 50 tyś. mieszkańców, które złożą wniosek o dofinansowanie projektu w orgniazowanch przez Fundację konkursach. zgłoszą się do projektu poprzez system zgłoszeniowy. 

Projekty finansowane z grantów mogą dotyczyć następujących zagadnień: 

 • Upowszechnianie wiedzy na temat praw i wartości zawartych w traktatach i karcie praw  podstawowych Unii Europejskiej. 
 • Współpraca organizacji społeczeństwa obywatelskiego w zakresie ich strategicznych celów. 
 • Działania strażnicze, monitorujące i doradcze w zakresie polityk UE oraz praw i wartości wynikających z traktatów i karty praw podstawowych Unii Europejskiej. 
 • Działania wpływające na kształtowanie polityk i procesy decyzyjne, w tym przyjmowanie, rewizję czy aktualizację polityk i prawodawstwa. 
 • Badania i analizy dotyczące kształtowania polityk na poziomie unijnym i krajowym; opracowanie narzędzi i standardów wspierających respektowanie wartości Unii Europejskiej. 
 • Wsparcie dla ofiar wykluczenia i grup nim zagrożonych; działania takie jak szkolenia czy warsztaty na rzecz praw kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób LGBT+, mniejszości narodowych i uchodźców.

Beneficjenci będą mogli skorzystać z trzech rodzajów wsparcia finansowego.

 • Małe granty w wysokości 10-20 tys. euro przyznawane będą na projekty trwające od 6 do 12 miesięcy. Przewidziano dwa nabory tego typu wniosków. Na tę formę dofinansowania przeznaczono łącznie 800 tys. euro
 • Duże granty w wysokości od 20 do 60 tyś. euro przyznawane będą na projekty trwające od roku do dwóch lat. Przewidziano jeden nabór dla tego typu wniosków. Na tę formę dofinansowania przeznaczono łącznie 600 tyś. euro
 • Projekty interwencyjne w wysokości od 3 do 8 tyś. euro. Na tę formę dofinansowania przeznaczono łącznie 70 tyś. euro, w formie naboru ciągłego.

Ocena złożonych wniosków będzie się odbywac na dwóch etapach:

 1. oceny formalnej, dokonywanej przez konsultantów regionalnych
 2. oceny merytorycznej, dokonywanej przez niezależnych ekspertów zewnętrznych

Kryteria oceny formalnej i merytorycznej będą szczegóło opisane dla każdej z procedur w regulaminach.

Nie wymagamy wkładu własnego, formularze wniosków o dofinansowanie nie przewidują możliwości uwzględnienia wkładu własnego w budżecie projektu.