DUŻE GRANTY

Zadaniem tego konkursu grantowego jest wspieranie długoterminowych projektów, które czynią organizacje społeczeństwa obywatelskiego bardziej sprawczymi. Dzięki temu stają się one ważnym uczestnikiem społeczeństwa obywatelskiego.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które dotyczą ochrony i promowania praw i wartości zapisanych w traktatach unijnych, Karcie Praw Podstawowych oraz wspierające rozwój społeczeństwa demokratycznego i opartego na prawie i praworządności.

Duże granty w wysokości od 20 001 do 60 000 euro przyznawane będą na projekty trwające od roku do dwóch lat. Przewidziano jeden nabór dla tego typu wniosków. Na tę formę dofinansowania przeznaczono łącznie 600 tyś. euro.

W związku z dużą ilością złożonych wniosków w Konkursie na duże granty i trwającymi pracami komisji oceny merytorycznej informujemy, że nastąpiła zmiana terminu ogłoszenia wyników. Lista rankingowa zostanie opublikowana 9 października 2023 r. do godziny 16.00.

Upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości dotyczącej znaczenia Karty praw podstawowych i traktatów UE.

Przykładowe działania:

● działania informacyjne, mające na celu podnoszenie świadomości na temat znaczenia Karty Praw Podstawowych i docieranie do opinii obywateli oraz kluczowych dla danego obszaru podmiotów;
● komunikacja i informowanie społeczeństwa za pomocą różnych środków komunikacji, w tym mediów społecznościowych;
● szkolenia, warsztaty, doradztwo;
● działania o charakterze edukacyjno-animacyjnym.

Działania strażnicze i wspieranie społeczności lokalnych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w tworzeniu polityk lokalnych.

Przykładowe działania:

● zapewnienie bezpłatnego doradztwa;
● prowadzenie działań strażniczych i monitorujących w zakresie polityki UE oraz praw i wartości na mocy Traktatów UE i Karty;
● promowanie i wdrażania przyjętych ustaw, rozporządzeń i spraw sądowych;
● badania i analizy mające na celu informowanie o procesie kształtowania polityki na poziomie UE i krajowym;
● opracowywanie narzędzi i standardów wspierających wartości UE;
● działania o charakterze edukacyjno-animacyjnym.

Wspieranie grup docelowych.

Przykładowe działania:

● zapewnienie bezpłatnego doradztwa lub wsparcia;
● wsparcie ofiar (np. ofiar przemocy, dyskryminacji, wojny itp.);
● doraźna pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych;
● działania o charakterze edukacyjno-animacyjnym.

Rozwój organizacji jako aktywnych podmiotów zaangażowanych w budowanie lokalnej demokracji.

Przykładowe działania:

● koalicje i partnerstwa między organizacjami na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w kształtowaniu polityk lokalnych;
● lobbing i adwokatura w celu wywarcia wpływu na politykę i procesy decyzyjne (na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim);
● działania o charakterze edukacyjno-animacyjnym.

Nabór wniosków trwa od 31 maja 2023 roku do 31 lipca 2023 roku.

Termin publikacji decyzji o przyznaniu grantów do 9 października 2023 roku.

Działania należy rozpocząć najwcześniej 1 listopada 2023 roku, a najpóźniej 30 listopada  2023 roku

W konkursie złożyć wniosek mogą:

Stowarzyszenia, działające na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.).

Fundacje, działające na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 z późn. zm.). O granty nie mogą ubiegać się fundacje z zarządem jednoosobowym, które nie posiadają organu nadzoru.

Związki stowarzyszeń utworzone na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).

WEBINARIA INFORMACYJNE

Aby dowiedzieć się w jaki sposób przygotować i złożyć wniosek w konkursie na duże granty zachęcamy do wzięcia udziału w webinarium informacyjnym. 
Webinaria odbędą się w dniach 6 lipca i 12 lipca w godzinach 10:00-14:30

Plan webinariów: 

10.00-12.00 część I Regulamin konkursu

 • obszary tematyczne, w ramach których można realizować projekty oraz listę kwalifikowanych działań

 • podstawy regulaminu konkursu

 • listę kosztów kwalifikowalnych

 • zasady realizacji projektów

12:30 – 14.30 część II Generator wniosków i podstawy przygotowania dobrego wniosku o dofinansowanie

 • jak działa generator Witkac, za pomocą którego możecie składać wnioski
 • strukturę formularza wniosków i wskazówki, jak go wypełnić
 • wskazówki, jak przekazać kompletne informacje o planowanym działaniu

Webinarium odbywa się na platformie Zoom. Link do spotkania dostępny po zarejestrowaniu.

WARSZTATY INSPIRACYJNE

Aby pomóc w dobrym zaplanowaniu projektu i przygotowaniu wniosku przygotowaliśmy warsztaty informacyjne. Chcemy, by były dla Was inspiracją przy tworzeniu wniosku. 

Warsztaty odbędą się 11 lipca w godzinach 11:00-15:00

Celem warsztatów jest upowszechnianie wśród organizacji pozarządowych informacji o Karcie Praw Podstawowych i wartościach UE. Inspirowanie do opracowywania pomysłów na własne, innowacyjne projekty społeczne. W ramach tych szkoleń skupimy się przede wszystkich na kwestiach dotyczących równości i różnorodności oraz włączaniu różnych grup we wspólne działania.

Uwaga! W ramach warsztatów nie będziemy szczegółowo omawiać regulaminu i zasad składania wniosków, naszym celem jest zainspirowanie Was do wypracowania własnych pomysłów, które będą stanowiły podstawę do zaplanowania projektu i napisania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu.

Więcej informacji

Warsztaty odbywają się na platformie Zoom. Link do spotkania dostępny po zarejestrowaniu.

MAKROREGION 1 | Województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie

Karolina Stachowska

karolina.stachowska@frdl.org.pl

tel. 531 138 289

 

MAKROREGION 2 | Województwa: warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie

Iwona Kamińska

ikaminska@frdl.bialystok.pl

tel. (85) 307 01 30

 

MAKROREGION 3 | Województwa: dolnośląskie, łódzkie, opolskie, śląskie

Zuzanna Lewicka (dolnośląskie, śląskie)

zuzanna.lewicka@okst.pl

tel. 570 147 991

Agnieszka Moszowska (łódzkie, opolskie)

agnieszka.moszowska@frdl.org.pl

tel. 699 902 525

MAKROREGION 4 | Województwa: świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie

Kamila Piotrowicz

k.piotrowicz@frdl.kielce.pl

(41) 343-00-38 w.26

O dofinansowanie wniosków w konkursie grantowym mogą ubiegać się organizacje z całej Polski.  Organizacje zarejestrowane w gminach do 50 tyś mieszkańców otrzymają dodatkowe punkty strategiczne.

„Zgodnie z § 5. regulaminu o dofinansowanie mogą ubiegać się fundacje, działające na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 z późn. zm.). O granty nie mogą ubiegać się fundacje z zarządem jednoosobowym, które nie posiadają organu nadzoru.
Jeżeli Państwa fundacja w KRS ma wpis o organie nadzorczym to tak, jeśli nie macie takiego ciała/organu powołanego, to nie możecie się ubiegać o dofinansowanie.

Fundacje z zarządem wieloosobowym mogą ubiegać się o dofinansowanie, bez obowiązku posiadania organu nadzoru. 

 1. Organizacja ubiegająca się o dofinansowanie musi spełniać warunki określone w § 5. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW. Projekt wspiera działania prowadzone przez Podmioty wymienione w § 5 pkt. 1 z terenu całej Polski, z wyłączeniem działań prowadzonych na terenie m.st. Warszawy. Dlatego Państwa stowarzyszenie prowadzące działania na terenie Miasta stołecznego Warszawy dla mieszkańców Warszawy nie może ubiegać się o dofinansowanie.

Zgodnie z § 5. regulaminu o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z terenu całej Polski. Wyłączone z dofinansowania są działania prowadzone na terenie miasta stołecznego Warszawy. Jeśli prowadzicie działania w innym regionie, poza Warszawą, to możecie ubiegać się o dofinansowanie.

Nasza organizacja nie posiada doświadczenia w realizacji trzech projektów.  Nasz Prezes zrealizował wiele projektów, czy możemy wykazać jego doświadczenie?

Przy ocenie formalnej wniosku w zakresie spełnienia wymogu realizacji minimum trzech projektów będzie brane pod uwagę jedynie doświadczenie Lidera. Doświadczenie Partnera nie może być uwzględnione w wykazaniu spełnienia tego warunku formalnego.

Warunkiem niezbędnym jest by Wnioskodawca posiadał doświadczenie  w realizacji minimum 3 projektów, których tematyka jest zgodna z zakresem konkursu (zrealizowane w ciągu ostatnich 5 lat, na etapie składania wniosku muszą być to zakończone i rozliczone projekty). Przy każdym z projektów należy podać wysokość i źródło finansowania. Nie ma znaczenie kiedy organizacja została zarejestrowana. Jeśli organizacja, która została zarejestrowana 21.09.2018 roku posiada wymagane doświadczenie w realizacji i rozliczeniu 3 projektów, o których mowa w regulaminie to może ubiegać się o dofinansowanie wniosku.

Warunek posiadania doświadczenia w realizacji min 3 projektów których tematyka jest zgodna z zakresem konkursu (zrealizowane w ciągu ostatnich 5 lat, na etapie składania wniosku muszą być to zakończone i rozliczone projekty) musi spełniać tylko Lider, nie badamy doświadczenia Partnera.

Zgodnie z regulaminem konkursu na duże granty § 5. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie – dotyczy zarówno Lidera jak i Partnera/Partnerów projektu:
1) stowarzyszenia, działające na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.);
2) fundacje, działające na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 z późn. zm.). O granty nie mogą ubiegać się fundacje z zarządem jednoosobowym, które nie posiadają organu nadzoru;
3) związki stowarzyszeń utworzone na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261);
Prosimy  zweryfikować w oparciu o jakie przepisy jest zarejestrowana Państwa organizacja.

Zgodnie z Regulaminem konkursu na Duże granty § 4. OBSZARY TEMATYCZNE I KATALOG DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH 3. Projekt musi obejmować działania z minimum 2 obszarów tematycznych. w każdym z obszarów tematycznych należy wybrać minimum 2 typy działań. Generator Witkac będzie podpowiadał  czy została wybrana wymagana ilość obszarów i typów działań.

Organizacja posiadająca odziały regionalne/terenowe/filie może złożyć w ramach konkursu 1 projekt jako Lider i maksymalnie 1 jako Partner. Jeśli oddział terenowy nie posiada osobowości prawnej to konieczne jest uzyskanie pełnomocnictwa z Zarządu. Pełnomocnictwo będzie potrzebne do okazania na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. Na etapie pisania projektu możecie Państwo wpisać taką informację w treści wniosku opisując wasze zasoby

Nie ma znaczenia wysokość budżetu zrealizowanego projektu, który wykazujecie Państwo na potwierdzenie doświadczenia. Warunkiem jest  posiadanie doświadczenia w realizacji min 3 projektów których tematyka jest zgodna z zakresem konkursu (zrealizowane w ciągu ostatnich 5 lat, na etapie składania wniosku muszą być to zakończone i rozliczone projekty) musi spełniać tylko Lider, nie badamy doświadczenia Partnera.

Każdy oddział posiadający osobowość prawną może być samodzielnym Wnioskodawcą. Jeśli natomiast oddziały nie posiadają osobowości prawnej, wtedy cała organizacja (oddział główny wraz z oddziałami terenowymi) może wystąpić tylko raz jako Lider projektu i raz jako Partner projektu.

Działania z udziałem odbiorców projektu nie mogą odbywać się na terenie Warszawy. Niekwalifikowany będzie również udział odbiorców zamieszkujących na terenie Warszawy. Uzasadnione będą  koszty ponoszone na terenie Warszawy związane z prowadzeniem projektu (koordynacja, księgowość, zakup materiałów itp.), jeżeli Wnioskodawca ma tam swoją siedzibę.

 1. Nie uczniowskie kluby sportowe mające wpis do ewidencji starosty powiatu nie są uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie. Zgodnie z regulaminem Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie – dotyczy zarówno Lidera jak i Partnera/Partnerów projektu:
  1) stowarzyszenia, działające na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.);
  2) fundacje, działające na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 z późn. zm.). O granty nie mogą ubiegać się fundacje z zarządem jednoosobowym, które nie posiadają organu nadzoru;
  3) związki stowarzyszeń utworzone na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261);

Maksymalne wsparcie 1 organizacji w ramach wszystkich konkursów nie może przekroczyć 60 000 euro w ramach naszego projektu, zgodnie z informacją z Komisji Europejskiej nie ma ograniczenia w korzystaniu ze środków w ramach projektu u innego Operatora z programu CERV.

 1. Warunkiem jest posiadanie doświadczenia w realizacji min 3 projektów których tematyka jest zgodna z zakresem konkursu (zrealizowane w ciągu ostatnich 5 lat, na etapie składania wniosku muszą być to zakończone i rozliczone projekty). Okres 5 lat liczymy od daty ogłoszenia naboru czyli  od 31.05.2018 do 31.05.2023.

Partner formalnie musi spełnić kryteria jedynie w zakresie osobowości prawnej. Podmioty pełniące rolę Partnera projektu muszą spełniać wymogi wskazane w § 5. ust. 1., nie muszą jednak wykazywać takiego doświadczenia jak lider.

Szkoły nie są uprawnionymi podmiotami do ubiegania się o dofinansowanie w naszych konkursach grantowych. 

Partner formalnie musi spełnić kryteria jedynie w zakresie osobowości prawnej.

 1. 1) stowarzyszenia, działające na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020r. poz. 2261 z późn. zm.);

2) fundacje, działające na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 z późn. zm.). O granty nie mogą ubiegać się fundacje z zarządem jednoosobowym, które nie posiadają organu nadzoru;

3) związki stowarzyszeń utworzone na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261);

 1. Czy na etapie naboru należy przesłać wydrukowany i podpisany wniosek?

Na etapie naboru wniosek należy złożyć jedynie w formie elektronicznej, poprzez platformę witkac.pl

Istnieje możliwość zatrudnienia Prezesa/Członków Zarządu do realizacji projektu na umowę zlecenie, prosimy pamiętać by poprawnie zawrzeć umowę, przypominamy, że nie ma możliwości zawarcia umowy sam ze sobą.

Koszty personelu projektu – zarządzanie stanowią nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednich projektu w tym: koordynator projektu;  księgowa projektu; specjalista ds. komunikacji/promocji i stanowią koszty bezpośrednie realizacji projektu natomiast koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 10% kosztów bezpośrednich. Koszty pośrednie to koszty niezbędne do realizacji projektu, ale nie dotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu. Wydatki w ramach kosztów pośrednich winny być ujęte w ewidencji księgowej jako wydatki związane z realizacją projektu.

Nie wymagamy wnoszenia wkładu finansowego ani niefinansowego w realizacje projektu. Jeśli planujecie Państwo realizację projektu w partnerstwie to Partner może realizować działanie merytoryczne i mieć przypisany budżet do jego realizacji lub realizować go bez przekazywanych środków finansowych w zależności jak określicie rolę partnera.

Nie mamy ustalonych „widełek” dla budżetu partnera. Zgodnie z regulaminem w przypadku projektu partnerskiego największa część kosztów bezpośrednich musi znajdować się w budżecie lidera, czyli budżet żadnego z Partnerów nie może być wyższy od budżetu lidera.

Nie wymagamy wnoszenia wkładu finansowego ani niefinansowego w realizacje projektu, budżet projektu nie przewiduje takich pól.

Nie ma wymogu uzasadnienia wyliczenia kosztów pośrednich. Zgodnie z regulaminem projektu koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 10% kosztów bezpośrednich.

Istnieje możliwość, aby prezeska organizacji była zatrudniona do realizacji działań merytorycznych. Nie mamy ograniczenia w tej kwestii, prosimy pamiętać by umowa cywilnoprawna była zawarta w poprawy sposób. Jednocześnie przypominamy, że nie ma możliwości finansowania tych samych wydatków w ramach kosztów pośrednich i bezpośrednich projektu.

W budżecie projektu należy obligatoryjnie zaplanować koszty związane z dojazdem i noclegiem 2 osób do Warszawy na Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej organizowany przez Operatora.

Koszty wynagrodzenia personelu projektu są bezpośrednim kosztem kwalifikowanym. Ze środków z grantu nie można finansować tzw. działalności bieżącej organizacji, niepowiązanej z realizacją projektu.

Koszt koordynacji projektu jest bezpośrednim kosztem kwalifikowanym, bez względu na to, z kim podpisana jest umowa o pracę lub umowa zlecenie. W przypadku umowy z prezesem organizacji należy przestrzegać wewnętrznych zasad organizacji dotyczących zatrudniania członków zarządu, zgodnych ze statutem i polityką rachunkowości, oraz obowiązujących przepisów prawa.

Tak, do rozliczenia kosztów czasu pracy na podstawie umowy zlecenie wymagane jest prowadzenie ewidencji czasu pracy. Umowa zlecenie powinna określać stawkę godzinową oraz liczbę godzin rozliczanych w ramach projektu. Do każdej umowy zawieranej w ramach projektu trzeba będzie prowadzić ewidencję czasu pracy.

Tak. Ewentualne koszty utworzenia wyodrębnionego rachunku bankowego lub subkonta oraz transakcji bankowych związanych z realizacją projektu są kosztem kwalifikowanym w ramach Projektu. Takie wydatki można zaplanować w budżecie w części A.2. Zarządzanie i koordynacja projektu

Podstawą rozliczenia kosztu jest jego udokumentowanie i potwierdzenie zapłaty. W przypadku płatności kartą z konta podstawowego potwierdzeniem będzie zapłata z konta głównego oraz zwrot dokonany z subkonta projektowego na konto główne organizacji.

Wkład nie jest wymagany i nie jest dodatkowo punktowany.

Sprawozdania z realizacji projektu wymagają udokumentowania faktycznie poniesionych kosztów.

Środki są przekazywane w III transzach. Płatność początkowa po podpisaniu umowy grantowej może wynosić maksymalnie 50% kwoty grantu, II transza 40% środków po rozliczeniu minimum 70% środków z I transzy, ostania III transza 10% będzie wypłacona po zaakceptowaniu końcowego sprawozdania. II transze są zaliczkowe a ostatnia III transza jest refundacją kosztów poniesionych z własnych środków.

 1. Koszty pośrednie to koszty niezbędne do realizacji projektu, ale nie dotyczące bezpośrednio

głównego przedmiotu projektu. Wydatki w ramach kosztów pośrednich winny być ujęte w ewidencji księgowej jako wydatki związane z realizacją projektu. Do kosztów pośrednich mogą zostać zaliczone w szczególności:

 1. a) koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem organu zarządzającego);
 2. b) koszty personelu pomocniczego (obsługa kadrowa, prawna, administracyjna, sekretariat etc.); jeżeli zatrudniacie w organizacji fudraisera, który będzie pozyskiwał środki na rzecz projektu np. na zapewnienie środków do opłacenia ostatnich wydatków, które będą mogły być zrefunowane po zaakceptowaniu końcowego sprawozdania finansowego w wysokości 10% całego dofinansowania to koszt wynagrodzenia fundraisera będzie mógł być ujęty w kosztach pośrednich.

Zgodnie z § 12 KRYTERIA I PROCEDURA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW pkt. 4. Aby Wniosek, mógł uzyskać dofinansowanie, musi otrzymać minimum 75% punktów (bez dodatkowych punktów strategicznych) oraz minimum 50% punktów za każde z kryteriów oceny merytorycznej. Kryteriów oceny merytorycznej jest 7 dodatkowo istnieje możliwość uzyskania dodatkowych punktów strategicznych

W komisji konkursowej do oceny merytorycznej będą zaangażowani zewnętrzni eksperci z Polski. w trakcie prac komisji konkursowej nie będzie opublikowany imienny skład komisji konkursowej.

Każdy wnioskodawca będzie miał dostęp do karty oceny formalnej i merytorycznej w generatorze na platformie witkac.pl

 1. Tak, znajdują się w karcie oceny merytorycznej wniosku, która jest załącznikiem do Regulaminu konkursu. znajduje się na naszej stronie internetowej https://bb.frdl.pl/granty/duze-granty/

 

W harmonogramie przy poszczególnych działaniach należy wpisać stanowiska, które będą odpowiedzialne za realizacje działań. nie ma obowiązku wpisywania osób z Imienia i Nazwiska.

Większość pól opisowych w generatorze ma ograniczoną ilość znaków pod polem ilość znaków do wykorzystania jest wskazana. w przypadku przekroczenia ilości znaków generator będzie wskazywał błąd.

Doświadczenie organizacji jej potencjał można opisać w generatorze w części o  zasobach lub w diagnozie.

Wniosek należy wypełnić tylko w języku polskim.

 1. Jeżeli jakieś działania byłby online, należy zapewnić wykluczenie mieszkańców Warszawy? Jak ewentualnie to udokumentować?

Po stronie Wnioskodawcy jest zapewnienie prawidłowej realizacji i dokumentacji działań projektowych. W przypadku realizacji projektu ogólnopolskiego Wnioskodawca musi zawrzeć informację o ograniczeniach realizacji projektu na terenie miasta Warszawa.

Nie ma obowiązku zakładania strony internetowej projektu, obowiązkiem jest założenie profilu w mediach społecznościowych.

Każdy wnioskodawca będzie zobowiązany do założenia osobnego profilu projektu w mediach społecznościowych na istagramie lub na facebooku.

 1. Są to osoby z organizacji wnioskodawcy bezpośrednio zaangażowane w projekt i biorące udział w jego realizacji, np.: pracownicy i wolontariusze, członkowie zarządu.

W przypadku korzystania z usług podmiotów zewnętrznych np. do wynajmu sali konferencyjnej taki usługodawca nie jest traktowany jako podwykonawca ani podmiot współpracujący, który należy wykazać we wskaźnikach projektu. Podwykonawca to Podmiot, któremu zlecamy wykonanie usługi, produktu koniecznego do realizacji działania, którego sami technicznie nie jesteśmy w stanie przygotować np. wykonanie platformy do badań, ewaluacji itd. Podmiot współpracujący w ramach projektu to partnerzy, instytucje wspierające realizację projektu na podstawie podpisanych np. umów partnerskich, listów intencyjnych, porozumień o współpracy na rzecz projektu.

Dodatkowe punkty strategiczne będą przyznawane tylko za miejsce rejestracji Lidera. Nie bierzemy pod uwagę miejsca rejestracji organizacji Partnera.

Jeśli Lider jest organizacją zarejestrowaną w małej miejscowości do 50 tyś mieszkańców to otrzyma dodatkowe punkty strategiczne.

Nie, do przyznania dodatkowych punktów strategicznych bierzemy pod uwagę tylko Lidera, wystarczy, że Lider będzie z miejscowości do 50 tyś mieszkańców.

Jeśli Lider jest organizacją zarejestrowaną w małej miejscowości do 50 tyś mieszkańców to otrzyma dodatkowe punkty strategiczne.

 

Errata

do Regulaminu Otwartego Konkursu Grantowego na Duże Granty, którego Operatorem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, w ramach projektu Building Bridges – Civic Capital in Local Communities, finansowanego ze środków programu CERV „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” na lata 2021 – 2027.

W dniu 30 czerwca 2023 dokonano zmiany doprecyzowującej zapisy w Regulaminie opublikowanym na stronie www.bb.frdl.pl w następującym zakresie: w § 5 dodano pkt. 5:

Wnioskodawca - Lider musi posiadać doświadczenie w realizacji minimum 3 projektów, których tematyka jest zgodna z zakresem konkursu (zrealizowane w ciągu ostatnich 5 lat, na etapie składania wniosku muszą być to zakończone i rozliczone projekty). Przy każdym z projektów należy podać wysokość i źródło finansowania. Do spełnienia wskazanego wymogu formalnego nie jest brane pod uwagę doświadczenie Partnera.

W dniu 25.07.2023: 

W paragrafie 5 pkt. 1 ppkt.1) uściślono zgodnie z formularzem w generatorze Witkac rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie;

W paragrafie 15 pkt. 3 ppkt. 1) dokonano zmian doprecyzowujących zapisy dotyczące dokumentów, które należy dostarczyć do Operatora po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu projektu.

 

W związku z dużą ilością złożonych wniosków w konkursie na duże granty i trwającymi pracami komisji oceny merytorycznej informujemy, że nastąpiła zmiana terminu ogłoszenia wyników. Lista rankingowa zostanie opublikowana 9 października 2023 r. do godziny 16.00


W Otwartym Konkursie Grantowym na Granty Duże w ramach projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities” wpłynęły 204 wnioski.
Zakończyliśmy rozpatrywanie zgłoszonych odwołań do oceny formalnej.

Po rozpatrzeniu odwołań do oceny merytorycznej skierowano 168 wniosków.
Wyniki oceny merytorycznej ogłosimy do 30 września 2023 r.

Do pobrania: lista wniosków ocena formalna duże granty 


W Otwartym Konkursie Grantowym na Granty Duże w ramach projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities” wpłynęły 204 wnioski. Zakończyliśmy ich ocenę formalną. Do oceny merytorycznej skierowano 139 wniosków. Wyniki oceny merytorycznej ogłosimy do 30 września 2023 r.

Do pobrania: lista wniosków ocena formalna duże granty

Karty oceny formalnej wniosków ocenionych negatywnie zostaną przesłane do Wnioskodawców drogą mailową w dniu 23 i 24 sierpnia 2023.

Wnioskodawcy mają możliwość odwołania się od oceny formalnej (zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie konkursu w  § 11. Procedura i kryteria oceny formalnej wniosków pkt 8. Od oceny formalnej przysługuje odwołanie. 

 • Wnioskodawca, którego wniosek nie został dopuszczony do oceny merytorycznej, otrzymuje mailem od Operatora Kartę oceny formalnej z informacją o powodach odrzucenia.
 • W ciągu 3 dni roboczych od dnia wysłania przez Operatora informacji o odrzuceniu wniosku, Odwołanie powinno zawierać numer wniosku, nazwę organizacji (Wnioskodawcy) i uzasadnienie.
 • Wnioskodawca może odwołać się od tej decyzji, przesyłając odwołanie mailem na adres: konkursy.bb@frdl.org.pl
 • Odwołania nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
 • Odwołania zostaną rozpatrzone przez Operatora w ciągu 5 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 • Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu odwołania od oceny formalnej podejmuje Kierownik ds. procedur grantowych.