Stowarzyszenie Egala 

 

OBSZARY TEMATYCZNE
Upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości znaczenia Karty Praw Podstawowych i traktatów UE.
Rozwój organizacji jako aktywnych podmiotów zaangażowanych w budowanie lokalnej demokracji.
DATY REALIZACJI 
01.10.2023-29.02.2024

Opis projektu: 

Projekt jest odpowiedzią na rosnące napięcie wokół kryzysu humanitarnego na granicy polsko–białoruskiej w związku z prowadzoną kampanią wyborczą. W mediach pojawia się głównie rządowy przekaz propagandowych, budowane jest poczucie zagrożenia ze strony osób w drodze, szereg informacji nie ma odmienienia do rzeczywistości. W narracji tej ginie fakt związany z tym, że na granicy od dwóch lat systematycznie i na dużą skalę łamane są prawa zawarte w Karcie Praw Podstawowych UE. 
Celem projektu jest zwiększenie świadomości różnych grup osób na temat kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej w świetle Karty Praw Podstawowych UE oraz wywieranie wpływu na decydentów w zakresie przeciwdziałania łamania praw osób w drodze. 
W ramach projektu odbędą się cztery spotkania seminaryjne, powiązane z zapisami Karty Praw Podstawowych. Będą się składać z wykładów eksperckich, prezentacji wyników badań prowadzonych w danym obszarze oraz warsztatów lub dyskusji panelowych. Będą też prowadzone działania komunikacyjne podnoszące świadomość na temat kryzysu i zawartych w Karcie oraz działania rzecznicze nastawione na wywieranie wpływu na zmianę. 
Projekt będzie realizowany na Podlasiu. Grupą docelową będą m.in: badaczki i badacze kryzysu, osoby związane z Egalą i innych organizacji Grupy Granica, społeczność lokalna, szerokie grono odbiorców social mediów, politycy, posłanki, samorządowcy. 

Projekt w liczbach: 
Wynik oceny merytorycznej 79
Przyznana kwota wsparcia w euro 8000
Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu 60
Liczba biernych odbiorców projektu 10000
Liczba przeprowadzonych szkoleń/warsztatów  4
Liczba beneficjentów świadczonych usług  60
Liczba przeprowadzonych działań/kampanii zwiększających świadomość  1
Liczba podmiotów współpracujących w ramach projektu 4
Liczba polityk krajowych lub przepisów, na które wpłynięto 1