Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich

 

OBSZARY TEMATYCZNE
Upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości znaczenia Karty praw podstawowych i traktatów UE.
Rozwój organizacji jako aktywnych podmiotów zaangażowanych w budowanie lokalnej demokracji.

GRUPA DOCELOWA
Organizacje pozarządowe, mieszkańcy powiatu ostródzkiego, użytkownicy mediów społecznościowych.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU
Powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie. Działania animacyjne, doradcze, szkoleniowe będą miały charakter lokalny. Kampanie promocyjne w mediach społecznościowych, zasięg ogólnopolski.

DATY REALIZACJI
01.11.2023-30.11.2024

Opis projektu: 

Projekt ma na celu ochronę, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości UE poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w powiecie ostródzkim. Cele szczegółowe projektu to: 

  • wzmocnienie potencjału min. 40 organizacji pozarządowych z powiatu ostródzkiego
  • wzmocnienie procesów partycypacyjnych na obszarach wiejskich powiatu ostródzkiego
  • wzrost zaangażowania spół. lokalnych i Ngo w procesy tworzenia  min. 5 lokalnych polityk publicznych. 

Działania projektowe skupiają się na organizacjach działających lokalnie na obszarach wiejskich, które mają mniejszy dostęp do wsparcia informacyjno-edukacyjnego oraz możliwości finansowania działań. Projekt obejmie wsparciem przynajmniej 40 organizacji pozarządowych i około 100 osób – pracowników/członków/wolontariuszy tych organizacji, a także mieszkańców środowisk wiejskich. Dodatkowo projekt przewiduje ogólnopolskie działania informacyjno-promocyjne, które mają zwiększyć wiedzę na temat wartości zapisanych w Karcie Praw Podstawowych. W ramach projektu zapewnion zostanie wsparcie organizacjom, budowanie koalicji organizacji, których efektem będzie włączenie mieszkańców środowisk wiejskich w kształtowanie polityk lokalnych m.in tworzenie wiejskich strategii rozwoju. W ramach projektu powstanie publikacja "Praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia kampanii informacyjnych edukacyjnych na temat praw podstawowych w mediach społecznościowych" oraz narzędzie "Model tworzenia Strategii rozwoju Wsi". 

Projekt w liczbach: 
Wynik oceny merytorycznej 100,5
Przyznana kwota wsparcia w euro 59965,89
Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu 11
Liczba biernych odbiorców projektu 1000
Liczba przeprowadzonych szkoleń/warsztatów  3
Liczba beneficjentów świadczonych usług  100
Liczba publikacji 1
Liczba podmiotów współpracujących w ramach projektu 2
Liczba podwykonawców 2
Liczba działań o charakterze edukacyjno-animacyjnym 200
Liczba badań i analiz 1