Fundacja Bliżej Pasji

 

OBSZARY TEMATYCZNE
Działania strażnicze i wspieranie społeczności lokalnych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w tworzeniu polityk lokalnych.
Upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości znaczenia Karty Praw Podstawowych i traktatów UE.

PARTNER
Stowarzyszenie "Dąb" w Ciosmach

DATY REALIZACJI
30.11.2023 - 28.02.2025
 

 

Opis projektu: 

Cele projektu „Silne wartości w małej społeczności!” to: wzmocnienie zaangażowania i kompetencji 48 liderek i liderów z gminy Biłgoraj do przyjęcia odpowiedzialności za ważne dla lokalnej społeczności sprawy oraz upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości mieszkanek i mieszkańców na temat wartości zawartych w traktatach unijnych i Karcie Praw Podstawowych. 
Grupą docelową projektu jest 48 osób – liderek i liderów z gminy Biłgoraj, którzy chcą realizować wartości demokratyczne na poziomie lokalnym poprzez zapoczątkowanie procesu dialogu obywatelskiego. Odbiorcami kampanii medialnej są mieszkanki i mieszkańcy gminy Biłgoraj.
Główne działania to:

  • ścieżka edukacji, a w niej warsztaty edukacyjne, 
  • ścieżka medialnej kampanii obywatelskiej, a w niej warsztaty medialne. sesje Q&A,  cykl bilbordów, film podsumowujący projekt, 
  • ścieżka dialogu z innowacyjnymi patrolami obywatelskimi i otwartymi spotkaniami konsultacyjnymi, 
  • ścieżka włączenia z inicjatywami edukacyjna–animacyjnymi
  • ścieżka podsumowania, z galą podsumowującą rezultaty projektu 

Działania projektu realizowane będą na terenie gminy Biłgoraj na terenie miasteczka i wiosek.
Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Dąb” w Ciosmach.

Projekt w liczbach: 
Wynik oceny merytorycznej 100,5
Przyznana kwota wsparcia w euro 59999,99
Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu 11
Liczba biernych odbiorców projektu 20000
Liczba przeprowadzonych szkoleń/warsztatów 2
Liczba beneficjentów świadczonych usług  168
Liczba publikacji 20
Liczba podmiotów współpracujących w ramach projektu 4
Liczba polityk krajowych lub przepisów, na które wpłynięto 1
Liczba działań o charakterze edukacyjno-animacyjnym 8
Liczba badań i analiz 2