Stowarzyszenie "Europa Iuvenis"

OBSZARY TEMATYCZNE
Działania strażnicze i wspieranie społeczności lokalnych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w tworzeniu polityk lokalnych.
Wspieranie grup docelowych.
Rozwój organizacji jako aktywnych podmiotów zaangażowanych w budowanie lokalnej demokracji.

GRUPA DOCELOWA
Młodzież (radni młodzieżowych rad miast i gmin, uczestnicy inicjatyw młodzieżowych), opiekunowie młodzieżowych rad, lokalni i regionalni decydenci. 

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU
Województwo Opolskie; 10 gmin wybranych w toku rekrutacji oraz działania o zasięgu wojewódzkim. 

DATY REALIZACJI
01.11.2023-30.06.2025

Opis projektu: 

 

„Mosty współpracy. Młodzieżowa strategia w akcji” to projekt, którego założeniem jest zbudowanie szerokiego partnerstwa na rzecz rozwijania partycypacji obywatelskiej na Opolszczyźnie ze szczególnym uwzględnieniem młodych ludzi, zwiększenie świadomości obywatelskiej i zaangażowania młodych w życie publiczne i ich faktycznego wpływu na podejmowane decyzje. Projekt wpisuje się w założenia Strategii UE dla Młodzieży na lata 2019-2027 i założenia regionalnej strategii dla młodzieży. 
Projekt obejmie ok. 500 uczestników - radnych MRM, decydentów, urzędników, młodzieży uczestniczącej w konsultacjach i inicjatywach lokalnych. 
W ramach projektu gminy, w których działają młodzieżowe rady i same MRM zostaną objęte długofalowym wsparciem pracownika młodzieżowego oraz zindywidualizowanym wsparciem doradczym i szkoleniowym. Zwieńczeniem tych działań będzie przeprowadzenie cyklu 10 inicjatyw konsultacyjnych na szczeblu gmin oraz 10 inicjatyw lokalnych, zrealizowanych przez młodzież, angażujących lokalna społeczność, wpisujących się w priorytetowe kierunki wdrażania lokalnych strategii młodzieżowych.
Drugim elementem projektu będą działania sieciujące – seminarium „Mosty współpracy” dla decydentów z regionu, opiekunów MRM i NGO pracujących z młodzieżą, poświęcone partycypacji obywatelskiej młodzieży i wypracowaniu najważniejszych kierunków jej rozwijania w przyszłości oraz Opolski Kongres Młodzieżowy.
Projektowi towarzyszyć będzie kampania społeczna, promująca narzędzia partycypacyjne.

Projekt w liczbach: 
Wynik oceny merytorycznej 99,5
Przyznana kwota wsparcia w euro 59909,07
Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu 10
Liczba biernych odbiorców projektu 2000
Liczba przeprowadzonych szkoleń/warsztatów  10
Liczba beneficjentów świadczonych usług  500
Liczba przeprowadzonych działań/kampanii zwiększających świadomość  1
Liczba podmiotów współpracujących w ramach projektu 11
Liczba polityk krajowych lub przepisów, na które wpłynięto  10
Liczba działań o charakterze edukacyjno-animacyjnym 12
Liczba opracowanych narzędzi i standardów 1
Liczba badań i analiz 10