FUNDACJA "CENTRUM IM. PROFESORA BRONISŁAWA GEREMKA"

 

OBSZARY TEMATYCZNE
Upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości znaczenia Karty praw podstawowych i traktatów UE
Wspieranie grup docelowych.
Działania strażnicze i wspieranie społeczności lokalnych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w tworzeniu polityk lokalnych.

DATY REALIZACJI
01.11.2023-31.10.2025

GRUPA DOCELOWA
Uczniowie - aktywiści/członkowie samorządu uczniowskiego, którzy działają i będą działać na rzecz równości i upowszechniania wiedzy na temat UE oraz nauczyciele - opiekunowie samorządów uczniowskich; nauczyciele mający aspiracje do prowadzenia samodzielnych lekcji dotyczących upowszechniania wiedzy o UE, praw podstawowych oraz wdrażania zasad szkoły równej i otwartej na aktywność młodych.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU
Pojekt realizowany będzie w trzech regionach Polski, w których stosunek do Unii Europejskiej jest mniej pozytywny (sceptyczny) niż w pozostałych regionach kraju. Wybór konkretnych regionów będzie zależny od procesu rekrutacji. Charakter działań będzie ponadregionalny.

Opis projektu: 

 

Na poziomie diagnozy punktem wyjścia są problemy: 

  • braku rzetelnej informacji o UE (informacja rozproszona lub niepełna, celowo manipulowana = dezinformacja);
  • negowania wartości UE jako gwaranta praworządności; 
  • dyskryminacji i wynikający z niej brak poszanowania dla podstawowych praw i godności UE (kwestionowanie zapisów KPP).

Projekt będzie realizowany w trzech regionach Polski. W każdym odbędą się dwa zjazdy warsztatowe (6 w projekcie). 
Tematyka projektu to Europa i prawa człowieka (w tym dezinformacja) oraz dialog i równość. W projekt zaangażowani zostaną cenieni specjaliści z dziedziny: edukacji europejskiej i wolnościowej, integracji i dialogu. Beneficjenci to: uczniowie (36 osób) oraz nauczyciele (36). W projekcie weźmie udział 6 szkół z regionu (18 placówek), z każdej po 4 uczestników. 

Głównym celem jest kreowanie i wzmacnianie środowisk lokalnych do propagowania zapisów Karty Praw Podstawowych, tym samym ochrona tych praw i edukowanie na rzecz konieczności ich wdrażania (kreujemy liderów!). 

Cele pośrednie: 

  • stworzenie czteroosobowych szkolnych zespołów aktywności lokalnej: 2 uczniów + 2 nauczycieli,
  • aktywizowanie środowisk lokalnych do aktywności na rzecz UE i przestrzegania Karty Praw Podstawowych 
  • budowanie wiarygodności liderów, kształtujących opinie lokalne (uczniowie, rówieśnicy, nauczyciele, szkoła, środowiska lokalne) 
  • kreowanie szkoły otwartej, bez przemocy – UE jako gwarant praw i wolności 

Projekt będzie realizowany od listopada 2023 do października 2025 r. 

Projekt w liczbach: 
Wynik oceny merytorycznej 98,5
Przyznana kwota wsparcia w euro 59999,96
Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu 12
Liczba biernych odbiorców projektu 900
Liczba przeprowadzonych szkoleń/warsztatów  72
Liczba beneficjentów świadczonych usług  140
Liczba podmiotów współpracujących w ramach projektu 4
Liczba publikacji  1
Liczba działań o charakterze edukacyjno-animacyjnym 3
Liczba opracowanych narzędzi i standardów 2